Медицински университет - София

Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца

За нас

История и развитие

Филиал „Проф. д-р Иван Митев”-Враца е създаден през 1951 г. като училище за фелдшери. Целта на откриването е покриване на нуждите от медицински кадри в Централна, Южна, Западна и Северозападна България. В продължение на 10 години то се е утвърждавало като училище за фелдшери, а през 1961 година е открита специалността „Медицинска сестра с обща квалификация”. Последователно през годините специалностите се разширяват, като през:

  • 1966 г. се разкрива специалността „Детска медицинска сестра”;
  • 1974 г.- „Стоматологична сестра”
  • 1990 г. - „Акушерка”
  • 2004 г. - „Медицинска козметика”
  • 2013 г. – „Трудотерапия”
  • 2017 г. – „Лекарски асистент”

От 1997 година с Постановление № 16 на Министерски съвет на Република България училището преминава от Министерство на здравеопазването в структурата на Медицински университет-София, където съществува като „Медицински колеж” до 2009 година.

От 02.06.2009 година с Решение на Народното събрание колежът е преобразуван във Филиал-Враца към МУ-София за обучение на студенти от специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” на професионално направление „Здравни грижи”.

Преминаването в Медицински университет-София налага и развитие като академична структура.

Разкрити са две катедри:

  • Катедра „Клинични и медико-биологични науки”,
  • Катедра „Здравни грижи”.

Преподаването по теоретичните дисциплини е в съответствие на законовите изисквания за Филиал - над 70 % от преподавателите са хабилитирани лица от Медицински университет-София.

Практическото обучение се провежда в акредитирани лечебни заведения в социални и медико-социални институции.

С решение на Академичният съвет на МУ – София от 18.06. 2013 г. Филиал - Враца носи името на Проф. д-р Иван Митев - бележит българин, педиатър - кардиоревматолог прославил родината ни с откритието на ШЕСТИЯ СЪРДЕЧЕН ТОН, наречен „Тон на Митев“.

Мисия

Мисията, целите и задачите на Филиал „Проф. д-р Иван Митев”- Враца са насочени към изграждане на адекватна образователна политика за задоволяване на потребностите на обществото от нов тип специалисти, предлагащи високо качество на грижи на здрави и болни, на деца и възрастни, на лица с увреждания и психически отклонения .