Медицински университет - София

Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца 

Катедри

КАТЕДРА „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

КАТЕДРА„КЛИНИЧНИ И МЕДИКО - БИОЛОГИЧНИ НАУКИ “