Прием 

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025ГОДИНА

ВАЖНО! 

На свое заседание Академичния съвет утвърди предложенията за провеждане на кандидат- студентска кампания за прием на български студенти в МУ- София за уч. 2024/ 2025 г. 

         График за провеждане на Кандидат- студентска кампания за прием на български и чуждестранни студенти за уч. 2024/ 2025 г.                          


За Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца:

Прием на документи за участие в класиране за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО за всички специалности на Медицински университет- София:- от 1.03.2024 г. до 27.07.2024 г.ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Диплома за средно образование

Лична карта

Комплект документи за кандидатстване /закупуват се в учебното заведение/:


БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА ПРИЕМ 2024/2025

За специалности на ОКС „бакалавър“ по направление 7.5. във филиал „Проф. д-р Иван Митев“- Враца  балообразуващи са:       


При балообразуването за прием на кандидат-студенти, български граждани, завършили средното си образование в чужбина, Академичният съвет на МУ-София реши да се прилага § 3  от Допълнителните разпоредби на „Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища в Република България“,  а именно:

            § 3. (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 47 от 2018 г.; изм., бр. 9 от 2020 г.)

 (1) Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, лицето може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и при условията и по реда на Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм., бр. 78 от 2017 г.).

 (2) В случаите по ал. 1 в образуването на състезателния бал участва оценката по съответния учебен предмет от документа по чл. 168, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 (3) Когато в образуването на състезателния бал участва оценката по учебния предмет български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета оценката от успешно положен тест по български език, като минималното ниво от теста не може да е по-ниско от В2.

 (4) Оценката по ал. 3 е от успешно положен тест, одитиран от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа, и се приравнява към „отличен” (6,00).

(5) (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2020 г.) За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, когато в образуването на състезателния бал участва оценката по държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, по решение на Академичния съвет на висшето училище и за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ ​ 

Забележка: Не се изисква Медицински документ от психо-  диспансер!


КЪДЕ СТАВА ЗАПИСВАНЕТО

Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца- Бул. „Втори юни“ № 179, Учебен отдел.  Тел: 092/ 64 51 76

ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ“- ВРАЦА ПРЕДЛАГА 

ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

 Специалности:

„Медицинска сестра”, „Акушерка”  и  „Лекарски асистент“