Прием

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ВАЖНО!

На свое заседание Академичния съвет утвърди предложенията за провеждане на кандидат- студентска кампания за прием на български студенти в МУ- София за уч. 2022/ 2023 г.

График за провеждане на Кандидат- студентска кампания за прием на български и чуждестранни студенти за уч. 2022/ 2023 г.


За Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца:

 • Прием на документи от 11.04.2022 г. до 28.07.2022 г.

 • Класиране 29 07.2022 г.

 • Записване на класираните кандидати от 01.08.2022 г. до 05.08.2022 г.

Прием на документи за участие в класиране за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО за всички специалности на Медицински университет- София:- от 11.04.2022 г. до 29.07.2022 г.

Класиране –02.08.2022 г.


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Диплома за средно образование

Лична карта

Комплект документи за кандидатстване /закупуват се в учебното заведение/:

 • Молба

 • Формуляр за съгласие на субекта на данни

 • Декларация 1

 • Декларация 2

 • Образец

 • Състезателен картон


БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА ПРИЕМ 2022/2023

За специалности на ОКС „бакалавър“ по направление 7.5. във филиал „Проф. д-р Иван Митев“- Враца: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, балообразуващи са:

 • оценката от ДЗИ по БЕЛ (при липса на оценка от положен зрелостен изпит по български език да се взема оценката по български език от дипломата за средно образование) +

 • оценката по биология от ДЗИ (при липса на оценка от положен зрелостен изпит по биология да се взема оценката по биология от дипломата за средно образование) +

 • среден успех от дипломата за средно образование.

 • Максимален бал 18.

При балообразуването за прием на кандидат-студенти, български граждани, завършили средното си образование в чужбина, Академичният съвет на МУ-София реши да се прилага § 3 от Допълнителните разпоредби на „Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища в Република България“, а именно:

§ 3. (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 47 от 2018 г.; изм., бр. 9 от 2020 г.)

(1) Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, лицето може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и при условията и по реда на Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм., бр. 78 от 2017 г.).

(2) В случаите по ал. 1 в образуването на състезателния бал участва оценката по съответния учебен предмет от документа по чл. 168, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

(3) Когато в образуването на състезателния бал участва оценката по учебния предмет български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета оценката от успешно положен тест по български език, като минималното ниво от теста не може да е по-ниско от В2.

(4) Оценката по ал. 3 е от успешно положен тест, одитиран от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа, и се приравнява към „отличен” (6,00).

(5) (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2020 г.) За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, когато в образуването на състезателния бал участва оценката по държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, по решение на Академичния съвет на висшето училище и за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ ​

 1. Диплома за завършено средно образование – оригинал.

 2. Лична карта

 3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред.

Забележка: Не се изисква Медицински документ от психо- диспансер!

 1. Документи за записване по образец:

 • именници – 2 броя;

 • студентска книжка образец само за МУ-София;

 • лична карта

 • уверения (ако са необходими на студента)

 • снимки-формат 4/6см. – 4 броя.

 1. Декларация по образец за всеки Факултет/ Филиал/ Колеж съгласно Решение на Академичен съвет от 26.02.2003 г.: „Приетите студенти си осигуряват всички необходими учебни помагала и консумативи, необходими за учебния процес в съответния Факултет/ Филиал/ Колеж ”.

 2. Документ за платена такса.

 3. Декларация, че студентът не се обучава в друг Държавен университет за придобиване на същата или по-ниска образователно- квалификационна степен съгласно изискванията на чл. 91, ал.7, т. 2 от Закона за висше образование.


КЪДЕ СТАВА ЗАПИСВАНЕТО

Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца- Бул. „Втори юни“ № 179, Учебен отдел. Тел: 092/ 64 51 76

ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ“- ВРАЦА ПРЕДЛАГА

ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

Специалности:

„Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Лекарски асистент“