Медицински университет - София

Филиал „Проф. д-рИван Митев” - Враца 

НОВИНИ, СЪБИТИЯ

03.10.2022

Патронен празник на Филиал "Проф. д-р Иван Митев"

26.09.2022

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА 2022 - 2023 ГОДИНА

С тържествена церемония днес бе открита новата академична година във Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ на Медицински университет София.

Студентите, преподавателите и гостите бяха приветствани и от проф. Павлинка Добрилова – директор на филиала и кметът на Община Враца Калин Каменов. От името на Студентския съвет приветствие към първокурсниците направи Кристина Бончева , студентка от 4 курс МС.

Програмата продължи с водосвет за здраве и благополучие, отслужен от Негово Високопреосвещенство Врачански митрополит Григорий.


В А Ж Н О!

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНИ ЗА СМЕТКА НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. ДО 20 ОКТОМВРИ 2022 Г. ТРЯБВА ЛИЧНО  ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ПРИ СЪТРУДНИКА НА ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ“ - ВРАЦА.

 

ДЕКЛАРАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ ОТ УЧЕБЕН ОТДЕЛ И  СЪТРУДНИКА НА ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ“ – ВРАЦА  -  ЕТ. 2-РИ ИЛИ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕНА ОТ САЙТА НА ФИЛИАЛА.

    ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ДА СЕ НОСИ ЛИЧНА КАРТА.
ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ“ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА:

ШЕСТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ  „ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“

24. ноември. 2022 г.   Цялата статия тук

15.04.2022 г.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

„ КЛИНИЧНИ И МЕДИКО – БИОЛОГИЧНИ НАУКИ“

 

 

На основание чл. 26д, ал.4 от Закона за висшето образование и чл. 83, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет - София, Филиал проф. д-р Иван Митев - Враца при Медицински университет - София обявява конкурс за избор на ръководител Катедра „ Клинични и медико-биологични науки“.  

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да са членове на академичния състав на основен трудов договор във висшето училище.

2. Да са хабилитирани лица в съответното научно направление на катедрата.

Кандидатите следва да подадат заявление за участие в конкурса, придружено с документи удостоверядащи, че същите отговарят на законово установените изисквания.

Краен срок за подаване на документи: 15.05.2022 г.

За справка и подаване на документи: гр. Враца, бул. „Втори юни“ № 179, етаж 2 

Днес 7.04.2022 г. в Световния ден на здравето и професионален празник на здравните служители в залата на Софийската опера и балет бяха раздадени годишните награди на МУ София. Гост на тържеството бе вицепрезидента Илияна Йотова.

 

Почетен знак AЕЅCULAPUЅ за принос в развитието на българската медицина през 2021 година взеха проф. д-р Елисавета Наумова-Григорова, дмн, и проф. Ирена Петкова Костова, дхн.

 Награден знак РАNАСЕА за значими постижения в преподавателската, научната, и експертна дейности през 2021 година получиха - в медико-клинична област - проф. д-р Христо Георгиев, дмн, в медико-биологична област - проф. д-р Людмила Боянова, дмн, и проф. д-р Спиро Константинов, дфн. В медико-социална област - проф. Павлинка Добрилова, - дм.

Почетен знак SIGNUM LAUDIS на лента за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ - София в годините на своята професионална реализация получиха доц. д-р Евгений Хаджиев. дм, доц. Пепа Узунова. дф, проф. д-р Савина Хаджидекова. дм. доц. д-р Емилия Карова. дм. и проф. Иванка Стамболова. дм.

Почетен знак SIGNUM LAUDIS на кожен плакет - за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ - София в годините на своята професионална реализация получиха гл. ас. Надя Христова-Авакумова, дбф,  доц. д-р Валерия Хаджийска-Попова, дм, проф. Илина Манова-Кръстева. дфн. и проф. д-р Ивет Колева-Йошинова. дмн.

ЗАПОВЕД № PK36-239/16.02.2022г.

 На основание чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО, заповед № РД-01-88/15.02.2022 г. на Министъра на здравеопазванетои на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилник за устройството и дейността на Медицински университет-София, 

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам временни противоепидемични мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 в структурните звена на Медицински университет-София от 21.02.2022 г. до 31.03.2022 г. както следва:

1. Провеждането на присъствен учебен процес може да се осъществява при следните условия:

1.1. 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване в съответствие с т.1.2, буква аа), буква бб) и буква вв) и

1.2. ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение.

вв) представятвалиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказващ преболедуване.

в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.

По смисъла на тази заповед:

1. Валиден документ за ваксинация е:

а) Цифров COVID сертификат на ЕС за незавършен ваксинационен курс с двудозова ваксина съгласно Приложение № 3 към т. 1, буква „в“ от Заповед № РД-01-389 от 31.05.2021 г. на министъра на здравеопазването. За целите на тази заповед сертификатът може да се използва от 15-тия до 30-тия ден от датата на поставяне на първата доза ваксина;

б) Цифров COVID сертификат на ЕС за завършен ваксинационен курс при еднодозови и при двудозови ваксини съгласно Приложение № 3 към т. 1, букви „а“ и „б“ от Заповед № РД-01-389 от 31.05.2021 г. на министъра на здравеопазването. За целите на тази заповед сертификатът може да се използва от датата на поставяне на втората доза за двудозовите ваксини и от 15-тия ден от датата на поставяне на еднодозова ваксина;

в) Цифров COVID сертификат на ЕС за поставена бустерна доза (реваксинация) съгласно Заповед № РД-01-1031 от 15.12.2021 г.на Министъра на здравеопазването, изменена със Заповед № РД-01-65 от 01.02.2022 г. на Министъра на здравеопазването. За целите на тази заповед сертификатът може да се използва от датата на поставяне на бустерната доза;

г) Цифров COVID сертификат на ЕС за незавършен, завършен ваксинационен курс и за поставена бустерна доза (реваксинация) при еднодозови и при двудозови ваксини, издаден от друга държава-членка на ЕС. За целите на тази заповед цифровият COVID сертификат на ЕС за ваксинация може да се използва в съответните срокове по букви „а“, „б“ и „в“;

д) Аналогичен на Цифров COVID сертификат на ЕС документ за незавършен или за завършен ваксинационен курс или за поставена бустерна доза (реваксинация) - документ, издаден от компетентен орган в друга държава, удостоверяващ, че даденото лице е получило съответната доза ваксина. Документът трябва да съдържа имената на лицето, дата на раждане, дата на която е поставена съответната доза ваксина срещу COVID-19, пореден номер на дозата, както и общия брой дози при ваксини, които се поставят двукратно, търговско наименование на поставената ваксина срещу COVID-19, наименование на производителя/притежателя на разрешението за употреба, държавата, в която е издаден и наименованието на издаващия компетентен орган. За целите на тази заповед аналогичният документ за ваксинация може да се използва в съответните срокове по букви „а“, „б“ и „в“.;

2. Валиден документ за преболедуване е:

а) Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване съгласно Заповед № РД-01-417 от 4.06.2021 г. на министъра на здравеопазването, с валидност от 15-тия до 180-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване. По силата и за целите на тази заповед, сертификатът може да се използва от 11-тия до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване.

б) Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване, издаден в друга държава на ЕС, с валидност не по-рано от 11-тия до 180-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване. По силата и за целите на тази заповед, сертификатът може да се използва до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване;

в) Удостоверение за преболедуване на COVID-19, доказано чрез бърз антигенен тест. Удостоверението се създава в Националната информационна система за борба с COVID-19 за лицата, които са регистрирани в нея като потвърдени случаи на COVID-19, доказани с бърз антигенен тест и е достъпно в електронен формат от преболедувалите от интернет страницата на Националната здравна информационна система - https://his.bg. Удостоверението е с валидност от 11-тиядо 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от проведен бърз антигенен тест;

г) Аналогичен на Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване документ - документ за преболедуване, доказано с PCR изследване или с бърз антигенен тест, издаден от компетентен орган в друга държава и удостоверяващ, че лицето е преболедувало COVID-19. Документът трябва да съдържа имената на лицето, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от PCR изследване или от бърз антигенен тест и положителен резултат (Positive), данни за лечебното заведение, извършило изследването (наименование, адрес или други данни за контакт) или за органа, издаващ документа и държавата, в която е направено изследването. За целите на тази заповед аналогичният документ може да се използва от 11-тия до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от проведено PCR изследване или бърз антигенен тест.

3. Валиден документ за изследване е:

а) Цифров COVID сертификат на ЕС за изследване съгласно Заповед № РД-01-548 от 30.06.2021 г. на министъра на здравеопазването, валиден до 72 часа от проведено изследване с бърз антигенен тест или до 72 часа от проведено PCR изследване;

б) Цифров COVID сертификат на ЕС за изследване, издаден в друга държава на ЕС, валиден до 72 часа от проведено изследване с бърз антигенен тест или до 72 часа от проведено PCR изследване;

в) Аналогичен на Цифров COVID сертификат на ЕС за изследване документ - документ за изследване с PCR или с бърз антигенен тест, издаден от компетентен орган в друга държава и удостоверяващ, че лицето е с отрицателен резултат от проведеното изследване за COVID-19. Документът трябва да съдържа имената на лицето, дата на раждане, вид на изследването, изписан на латиница метод (PCR или RAT) и отрицателен резултат (Negative), дата и час на вземане на проба за изследване, търговско наименование и производител на теста (задължително за бързите антигенни тестове), наименование на лабораторията/лечебното заведение, извършило изследването. Срокът на валидност на аналогичния документ е до 72 часа от проведено изследване с бърз антигенен тест или до 72 часа от проведено PCR изследване.

2. Освен в случаите по т. 1 въведената противоепидемична мярка по т. 17 от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването може да не се прилага и да се провежда присъствен учебен процес, ако са изпълнени следните условия:

2.1. въведено е обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи;

2.2. създадена е организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията;

2.3. извършва се редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията, хигиена на ръцете и носене на защитни маски за лице от студентите и преподавателите.

3. Присъствено ползване на услугите на Централна медицинска библиотека (ЦМБ) може да се осъществява при спазване на условията по т. 1.1 и т. 1.2. от настоящата заповед.

4. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари,симпозиуми,тиймбилдинг, обучения, конкурси, изпити и други групови мероприятия с такъв характер, освен при осигуряване на условията по т. 1.1 и т. 1.2. от настоящата заповед.

5. Следва да се осигурява организация и контрол на броя на лицата в обектите и в помещенията, предоставящи административни услуги, като не се допуска повече от 1 човек на 8 кв. м.

6. Организация на работния процес в структурните звена в дистанционна форма там където е възможно, като се допуска присъствена работа на най-много 50% от персонала. При организацията на конкретната дейност се взема предвид възможността за приоритетно ползване на наличните платени годишни отпуски на преподавателите/служителите.

II. Деканите на факултети(Ръководители на структурни звена) със своя заповед да организират изпълнението и контрола по прилагане на въведените временни противоепидемични мерки, при строго спазване изискванията на нормативните документи, като изпратят в Ректората на МУ-София до 02.03.2022 г. копие от своята заповед.

III. Заповед № РК36-3100/01.12.2021 г.се отменя.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на експерт СУКПБ в Ректорат, МУ – София

АКАД. Л. ТРАЙКОВ, ДМН

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ


З  А  П  О  В  Е  Д

№ 65/03.06.2021 г.г.,

гр. Враца

 

Във връзка с член 63в от Закона за здравето, Заповед №РД-01-373 от 27.05.2021г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Р. България и на основание чл.44, ал.1, т.2 от Правилник за устройството и дейността на Медицински университет София и Заповед № РК36-1150/28.05.2021 г. на Ректора на Медицински университет - София,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Считано от 01 юни 2021 година до 31 юли 2021 година се удължава прилагането на противоепидемични мерки за превенция на риска от разпространение на COVID - 19 във Филиал “Проф. Д-р Иван Митев”- Враца и Студентска общежитие.

        За осигуряване на сигурна среда и безопасни условия на труд да се предприемат следните организационни мероприятия за прилагане на противоепидемичните мерки, които включват:

1. Редовно проветряване и дезинфекция на работните помещения, съгласно Алгоритъм  Приложение №1;

2. Недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други);

3. Организация  на физическа дистанция между лицата най-малко 1,5 метра, а при невъзможност съответно да се носи защитна маска за лице;

4. Инструктаж на служителите за правилна хигиена на ръцете, съгласно Приложение № 2 и осигуряване на  течаща топла вода, сапун и дезинфектант.

5. Осигуряване на лични предпазни средства за всички служители в зависимост от спецификата на работа и оценка на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и други);

6. Обслужване на посетители да се извършва с използване на защитна маска на  разстояние от 1,5метра или зад механична прозрачна преграда без защитна маска за лице, позволяващо механично почистване или дезинфекция.

7. Ръководителите на отдели, освен мерките по т. I да организират дейността си като приложат в ежедневната си дейност:

- контрол на входа по отношение на броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;

- спазване на физическа дистанция от не по-малко от 1,5м;

- осигурен дозатор с дезинфектант за ръце на входа на обекта;

- осигуряване на достатъчна информираност на посетителите за спазване на мерките за физическа дистанция, хигиена на ръцете и задължително носене на защитни маски с нагледни материали;

 - използване на информационните и комуникационни технологии за предоставяне на услуги в електронна среда при възможност.

8. Всички лица, намиращи се на открити обществени места, при струпване на хора и не е възможно осигуряване на физическа дистанция от 1,5метра са длъжни да имат поставена защитна маска за еднократна или за многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата от всички лица, съгласно препоръките в Приложение №3.

9. Изключение от задължението по т.8 се допуска:

 а/при участници в конгресно - конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване при спазване на физическа дистанция 1,5 от останалите участници.

б/ спортуващите на открито за времето на физическата си дейност.

10. Противоепидемичните мерки са задължителни за прилагане на територията на Филиал “Проф. д-р Ив. Митев“- Враца и Студентското общежитие на Филиал “Проф. д-р Ив. Митев“ - Враца на МУ - София.

II. Заповед №54/10.05.2021 година се отменя от 31.05.2021 година.

III. Настоящата заповед влиза в сила от 01.06.2021 г.

               Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички  за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати в Ректората на МУ - София на вниманието на инж. М. Дашинов - експерт СУКПБ. до 11.06.2021 г

             Контрол по изпълнението на Заповедта ще осъществявам лично.

 

 

 

ПРОФ.П.ДОБРИЛОВА, ДМ

ДИРЕКТОР НА

ФИЛИАЛ „ ПРОФ. Д-Р ИВ. МИТЕВ „

ВРАЦА  


ТРЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

 „МЕДИКО – СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“

28 НОЕМВРИ 2019Г.

ЧЕТВЪРТА НАУЧНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ 

"ЕФЕКТИВНОСТ И КАЧЕСТВО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“

21.11.2019год.

Творческа юбилейна среща с  акад. проф. Веселин Борисов , дмн

Беседа : Академичният преподавател като будител на мисълта

19.09.2019 г. Творческа среща с професор Веселин Борисов се проведе във  Филиал Враца  на Му София. На нея бяха представени седем авторски книги и бе направено дарение на библиотеката.  Сред тях - специализирана литература за общественото здраве и книги с поезия, есета и сатирични миниатюри 
12.09.2019

Откриване на новата академична година


С тържествена церемония днес беше открита новата академична година във филиала .Студентите, преподавателите и гостите бяха приветствани и от доц. Павлинка Добрилова – директор на филиала „Проф. д-р Иван Митев“, кметът на Община Враца Калин Каменов,  директорът на МБАЛ „Христо Ботев“ – д-р Петър Керемедчиев и д-р Антонио Георгиев – управител на Нов медицински център-Враца.Програмата продължи с водосвет за здраве и благополучие, отслужен от отец Аспарух.На тържествената церемония присъстваха още: заместник областният управител на област Враца – Робертино Маринов, директорът на Териториално поделение на НОИ – Иван Грозданов, представители на лечебни заведения от Враца и Монтана, преподаватели, студенти и граждани.

Национален фолклорен събор Леденика – „Северняшка сватба“


За втора поредна година специалност „Трудотерапия“ пое детската арт-работилница на 22 – 23 юни на Национален фолклорен събор Леденика – „Северняшка сватба“ . Студентите и техните преподаватели присъстваха там по покана на община Враца. Над 300 деца посетиха атрактивните шатри и си тръгнаха щастливи с кукерски маски, шарени чорапи, косичници и др. изящни арт-творби посветени на българският бит и култура. Кметът Г-н Калин Каменов връчи грамота на доц. Ивета Михайлова –за участие и творчески принос на специалност „Трудотерапия“ в опазването, съхранението и популяризирането на българският фолклор.

Проф. Пенка Маринова бе отличена с наградата „Почетен гражданин“  на гр. Враца 

2019-06-01

На тържествена сесия, която се проведе в градската концертна зала бяха раздадени  наградите на Враца . В началото на програмата бе представен интерактивен отчет за ключовите решения на местния парламент в мандата 2015-2019 година.Празничната сесия, по повод Деня на Враца, продължи с връчване на най-високите обществени отличия – „Почетен гражданин“ и „Наградата на Враца за 2019 година“.Със званието проф. Пенка Маринова бяха отличени – дългогодишният директор на Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца  на МУ – София – проф. Пенка Маринова, заради приноса й за утвърждаване на Враца като академичен и образователен център. Посмъртно призът бе връчен и на Огнян Бенински – за изграждането на съвременната градска среда във Враца.Отличието „Наградата на Враца за 2019 година“ получиха – директорът на Дом на науката и техниката – Евелина Васкова, дългогодишният треньор на Ботев Враца – Сашо Ангелов и музикалният педагог – Олга Младенова.На заседанието на Общински съвет присъстваха още: Негово Високопреосвещенство Врачански митрополит Григорий, министърът на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, областният управител Малина Николова, народният представител Красимир Богданов, заместник-кметът на Община Враца – Мария Попова, делегати от побратимените градове, почетни консули, председателят на Ученическия общински съвет, общественици и граждани. 

ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ НА РЕКТОРА НА  МУ СОФИЯ ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ

"КАРТИНИ ОТ ЕДНА ИЗЛОЖБА"

13.05.2019

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

На 9-ти май 2019 г. от 11 часа, Филиал “Проф. д-р Ив. Митев“ - Враца към МУ - София - ще отвори врати за кандидат-студенти, техните родители и гражданите. Всички, които се интересуват от обучението и искат предварително да се ориентират за възможностите за висше образование и професионална реализация могат да посетят „Дни на отворени врати". 

15.04.2019 г.

Уважаеми студенти,

Уведомяваме Ви, че тази година наградата на Кмета на Община Враца, която се присъжда всяка година на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост има и категория „Студент на годината“.

Критерии за номиниране на „Студент на годината“ са:

- Постигнати резултати в областта, в която се обучават, свързани с образователния процес на студента.

-          Постижения в науката, културата, спорта и др. дейности на национално и международно ниво.

-          Участие в презентации, проекти, общински инициативи.

-          Доброволческа дейност.

-          Награди

Документи за участие се представят при сътрудник на  Филиал  “Проф. д-р Ив. Митев“ - Враца  в срок до 25 април  2019 г.

05.04.2019 г.

Уважаеми колеги, 

По Програмата за студентски стажове в държавната администрация до момента са проведени над 2800 стажа. 

В момента на Портала - http://staj.government.bg/ са обявени 820 позиции за летен стаж за студенти от 45 професионални направления в 89 структури на държавната администрация. 

Кандидатстването за летните стажове се осъществява онлайн чрез портала в срок до 29-ти април 2019 г. 

Приложено Ви изпращаме по-подробна информация за условията и обявените позиции във файл (в два формата – jpg и pdf).

 

Ако тази информация представлява интерес за Вашите студенти, моля да им я препратите. 

 

Поздрави,

Екип на Програмата за студентски стажове в държавната администрация

Имейл: staj@government.bg

Портал: http://staj.government.bg/

26.02.2019   Специалност " Трудотерапия" към Филиал "Проф. д-р Ив. Митев" Враца, МУ-София по покана на РУО гр. Враца, 

Филиал Враца бе представена в Областен форум за кариерно развитие на децата със СОП "И аз мога също". Директори на училища, ресурсни учители, специални педагози и представители на различни институции и центрове - оцениха мястото й в подкрепата на младежи със специални образователни проблеми и тяхната реализация.

На 17.12.2018г. в НДК се проведе конкурсът „Студент на годината” организиран от МУ-София. За първи път на този конкурс участваха студенти от нашия филиал. Наградата за филиал „Проф. д-р Ив. Митев”, гр. Враца заслужено бе връчена на ЕЛКА АТАНАСОВА от проф. Александрова. Студентката е специалност „медицинска сестра”, 3 курс. Честито, Елка! Гордеем се с теб!

29.11.2018

Втора научна конференция с международно участие

„Здравето – предизвикателство пред професионалистите по здравни грижи“,

29-30 ноември 2018 г. - гр. Враца


Програма на конференцията

19/11/2018 Студ. Новини, Студентски живот 

ТРЕТА НАУЧНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ  "ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ" 

23.11.2018

Днес във филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца се проведе трета научна студентска сесия  "ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ" 

ПРОГРАМА9.00 – 9.15 Регистрация на участниците9.20 – 9.30 Официално откриване9.30 – 10.30 Първа научна сесия
Модератори ас. Ц. Джиганска, ас. М. БорисоваСЪЩНОСТ НА  ПСИХОПРОФИЛАКТИКАТА И ПСИХОПРЕВЕНЦИЯТА И РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА  Ваня Георгиева Арсенова –специалност „медицинска сестра”СЕНЗОРНА ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪРДиана Людмилова Роджева- Георгиева - Специалност „Трудотерапия“ТОАЛЕТ И ГРИЖИ ПРОТИВ ДЕКУБИТУСИва Кирилова Василева– специалност „медицинска сестра”СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛЕСТТА ПАРКИНСОН   Поля Гошова Главашка - специалност „медицинска сестра” НАДНОРМЕНО ТЕГЛО ПРИ ДЕЦАТАРалица Йорданова Цекова -специалност „медицинска сестра”ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА РОМИТЕ Райничка Георгиева Атанасова–специалност „медицинска сестра”
10.30-11.00 кафе пауза11.00-12.30 Втора научна сесия
Модератори:ас. Л. Маринов, г-жа Т. ХристоваКОМУНИКАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЛИЦА СЪС СЛУХОВИ УВРЕЖДАНИЯЮлия Ц. Петкова, Цветозара Цакова- специалност "Трудотерапия"КАК ВЛИЯЕ СТРЕСА НА ЧОВЕКАКрасимир Миладинов Славчев  специалност „Лекарски асистент”РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКАИсабела Николаева Булгурджи - специалност „акушерка”АКЦЕНТИ В ХРАНЕНЕТО НА КЪРМАЧЕ Теодора Цветанова Кирилова - специалност „акушерка”НАБЛЮДЕНИЕ И ГРИЖИ ПРИ РОДИЛКИ С БЛИЗНАЦИ,МЪРТЪВ ПЛОД,RH-ИЗОИМУНИЗАЦИЯМаринела Веселинова Гачева специалност „акушерка”МНОГОПЛОДНАТА БРЕМЕННОСТВеселина Иванова Василева -специалност „акушерка

Дипломиране на випуск 2018 

06.11.2018

Днес на тържествена церемония в аулата на филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца на Медицински университет София, бяха връчени дипломите на 128 студенти от випуск 2018. ОКС „бакалавър“ завършват 56 медицински сестри, 18 акушерки и 25 трудотерапевти и ОКС „магистър“ 32 специалисти с профили: „Здравословно и диетично хранене“ и „Медицинска козметика“.

Дипломите на абсолвентите бяха връчени от ректора на Медицински университет-София проф. д-р Виктор Златков и директора на филиала доц. Павлинка Добрилова.

На церемонията присъстваха още заместник ректорът по учебната дейност проф. д-р Тихомира Златанова, представители на академичното ръководство на висшето учебно заведение, председателят на Общинския съвет Румен Антов, заместник-кметът Петя Долапчиева , преподаватели и родители.

График - магистърска програма „Здравословно и диетично хранене”

13.09.2017

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА В ОБНОВЕНАТА СГРАДА НА ФИЛИАЛ ВРАЦА 

В нов, модерен учебен комплекс стартира академичната година за студентите на филиала на МУ-София „Проф. д-р Иван Митев“ във Враца. От тази есен учебният процес ще се провежда в бившата сграда на химическия техникум, в която са вложени над 6 млн. лева, за да се превърне в модерно здание, обучаващо при съвременни условия бъдещи здравни специалисти. Официалното откриване на базата уважиха проф. д-р Виктор Златков-ректор на МУ-София, кметът на Враца Калин Каменов, Врачанският митрополит Григорий, областният управител Малина Николова, председателят на общинския съвет Румен Антов, както и редица преподаватели на медицинския университет и филиалите му от страната. Церемонията уважи и директорът на болницата Евгени Любенов.

Всички присъстващи бяха приветствани от директора на филиала доц. Павлинка Добрилова. Тя пожела на студентите упоритост и много успехи в модерните аудитории на сградата.

Студентите и преподавателите бяха приветствани и от ректора на Медицинския университет - проф. д-р Виктор Златков, той заяви, че предстои реконструкция и обзавеждане на сграда, която ще бъде използвана за общежитие на студентите. За нея са осигурени средства в размер на близо 1 млн. и 800 хил. лв. 

За здраве и благополучие на студентите водосвет отслужи Врачанският митрополит Григорий.

През тази учебна година във филиала на медицинския ще се обучават над 400 студенти.

Учебното заведение е достъпно за хора с увреждания, има обособен паркинг, спортна база и голям двор за отдих на студентите. 


Уведомяваме студентите на Филиал “Проф. д-р Иван Митев“ - Враца, че откриването на Новата академична учебна 2018/2019 година ще бъде на 13.09.2018 година от 10.30 часа на адрес: гр. Враца, бул. „Втори юни“ №179.