Медицински университет - София

Филиал „Проф. д-рИван Митев” - Враца
НОВИНИ, СЪБИТИЯ

В А Ж Н О!

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНИ ЗА СМЕТКА НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. О1 СЕПТЕМВИ ДО 01 ОКТОМВРИ 2021 Г. ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ПРИ СЪТРУДНИКА НА ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ“ - ВРАЦА. ДЕКЛАРАЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДАДЕНА И НА ЕЛ. АДРЕС info@filialvrasa.mu-sofia.bg

ЗА ПРИЕТА СЕ СЧИТА ДЕКЛАРАЦИЯТА СЪС ВХ. № И ДАТА.

ДЕКЛАРАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ ОТ СЪТРУДНИКА НА ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ“ – ВРАЦА - ЕТ. 2-РИ ИЛИ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕНА ОТ САЙТА НА ФИЛИАЛА.З А П О В Е Д

№ 65/03.06.2021 г.г.,

гр. Враца

Във връзка с член 63в от Закона за здравето, Заповед №РД-01-373 от 27.05.2021г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Р. България и на основание чл.44, ал.1, т.2 от Правилник за устройството и дейността на Медицински университет София и Заповед № РК36-1150/28.05.2021 г. на Ректора на Медицински университет - София,

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Считано от 01 юни 2021 година до 31 юли 2021 година се удължава прилагането на противоепидемични мерки за превенция на риска от разпространение на COVID - 19 във Филиал “Проф. Д-р Иван Митев”- Враца и Студентска общежитие.

За осигуряване на сигурна среда и безопасни условия на труд да се предприемат следните организационни мероприятия за прилагане на противоепидемичните мерки, които включват:

1. Редовно проветряване и дезинфекция на работните помещения, съгласно Алгоритъм Приложение №1;

2. Недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други);

3. Организация на физическа дистанция между лицата най-малко 1,5 метра, а при невъзможност съответно да се носи защитна маска за лице;

4. Инструктаж на служителите за правилна хигиена на ръцете, съгласно Приложение № 2 и осигуряване на течаща топла вода, сапун и дезинфектант.

5. Осигуряване на лични предпазни средства за всички служители в зависимост от спецификата на работа и оценка на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и други);

6. Обслужване на посетители да се извършва с използване на защитна маска на разстояние от 1,5метра или зад механична прозрачна преграда без защитна маска за лице, позволяващо механично почистване или дезинфекция.

7. Ръководителите на отдели, освен мерките по т. I да организират дейността си като приложат в ежедневната си дейност:

- контрол на входа по отношение на броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;

- спазване на физическа дистанция от не по-малко от 1,5м;

- осигурен дозатор с дезинфектант за ръце на входа на обекта;

- осигуряване на достатъчна информираност на посетителите за спазване на мерките за физическа дистанция, хигиена на ръцете и задължително носене на защитни маски с нагледни материали;

- използване на информационните и комуникационни технологии за предоставяне на услуги в електронна среда при възможност.

8. Всички лица, намиращи се на открити обществени места, при струпване на хора и не е възможно осигуряване на физическа дистанция от 1,5метра са длъжни да имат поставена защитна маска за еднократна или за многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата от всички лица, съгласно препоръките в Приложение №3.

9. Изключение от задължението по т.8 се допуска:

а/при участници в конгресно - конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване при спазване на физическа дистанция 1,5 от останалите участници.

б/ спортуващите на открито за времето на физическата си дейност.

10. Противоепидемичните мерки са задължителни за прилагане на територията на Филиал “Проф. д-р Ив. Митев“- Враца и Студентското общежитие на Филиал “Проф. д-р Ив. Митев“ - Враца на МУ - София.

II. Заповед №54/10.05.2021 година се отменя от 31.05.2021 година.

III. Настоящата заповед влиза в сила от 01.06.2021 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати в Ректората на МУ - София на вниманието на инж. М. Дашинов - експерт СУКПБ. до 11.06.2021 г

Контрол по изпълнението на Заповедта ще осъществявам лично.

ПРОФ.П.ДОБРИЛОВА, ДМ

ДИРЕКТОР НА

ФИЛИАЛ „ ПРОФ. Д-Р ИВ. МИТЕВ „

ВРАЦА


В А Ж Н О!

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНИ ЗА СМЕТКА НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. ДО 20 ОКТОМВРИ 2020 Г. ТРЯБВА ЛИЧНО ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ПРИ СЪТРУДНИКА НА ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ“ - ВРАЦА.

ДЕКЛАРАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ ОТ СЪТРУДНИКА НА ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ“ – ВРАЦА - ЕТ. 2-РИ ИЛИ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕНА ОТ САЙТА НА ФИЛИАЛА.

ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ДА СЕ НОСИ ЛИЧНА КАРТА.


НОВА ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

 • 29/05/2020

 • в Актуално, Новини

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО, във връзка с обявеното от 13 март 2020 г. с Решение на НС (обн., ДВ бр. 28/ 24.03.2020 г.) извънредно положение, поради утежнената епидемиологична обстановка, свързана с пандемията COVID 19 и удължаване на срока му с Решение на НС от 03.04.2020 г (обн., ДВ, бр. 33/ 07.04.2020 г.), и мерки, въведени със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД- 01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповеди № РД 195/10.04.2020 г., № РД-01-189/ 09.04.2020 г., № РД-01-256/11.05.2020 г. № РД-01-268/15.05.2020г., № РД-01-277/26.05.2020г., писма № 9104-34/ 16.03.2020 г. № 0211-113/ 19.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, Решения от заседания на Разширения Ректорско-Декански съвет на МУ-София Протокол № 28/ от 17.03.2020 г., Протокол № 29/ от 10.04.2020 г. и Протокол № 30/ от 13.05.2020 г., както и Решения на АС/ Протокол 43/ 28.05.2020 г. във връзка с въведените законодателни промени свързани с пандемията от COVID-19,

НАРЕЖДАМ:

 1. Изменям Заповед № РКЗ6-З75 от 06.03.2020г., изм. и доп. Заповед № РКЗ6-З95 от 09.03.2020г., Заповед № РКЗ6-4З7 от 16.03.2020г., Заповед № РКЗ6-466 от 26.03.2020 г., Заповед № РК36-526 от 15.04.2020 г., Заповед РК 36-827/13.05.2020г., и доп. със Заповед № РКЗ6-883 от 15.05.2020 г. като удължавам до 15.06.2020 г. вкл., срока на неприсъственото, дистанционно обучение в електронна среда.

 2. Деканите и Директорите на учебните академични структури да приведат в действие утвърдените от Академичния съвет (протокол 43/ 28.05.2020) учебни планове за завършване на семестъра и учебната година на студенти, преддипломния стаж на дипломанти, като информират студенти и преподаватели за реда, начина и графиците, по които ще протече неприсъствено и присъствено обучение, при спазване на всички противоепидемични мерки, и при отсъствие на забрана от страна на здравните власти или други компетентни органи.

 3. Редовните кандидат-студентски изпити по биология и химия за специалностите „медицина“, „дентална медицина“ и „фармация“ да се проведат присъствено по предварително обявения на интернет-страницата на Университета график (по биология на 04.07.2020 г. и химия на 12.07.2020 г.), при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, съобразени с препоръките на Министъра на здравеопазването, Националния оперативен щаб и компетентните власти, за което да се изгради необходимата организация.

 4. Да продължи в срок от 01.06. до 12.06.2020 г. (вкл.) приема на документи на кандидат-студенти по графика на отделните учебни звена, като допълнителния прием на документи за специалностите „медицина“, „дентална медицина“ и „фармация“ могат да бъдат подавани – онлайн през специално разработена форма на адрес: https://ksk.mu-sofia.bg/, или присъствено на адрес: гр.София, бул. „Иван Гешов“ № 15, Учебен отдел на Ректората, 12 етаж, ст. 16.

 5. Всички други нареждания, въведени със заповеди на Ректора на МУ—София, остават в сила до 15.06.2020 г. вкл. или до изтичане на допълнително указаните срокове в заповедите или Решенията (протоколи 28 и 29) на РРДС и АС (протокол 43/28.05.2020г.).

 6. При необходимост, допълнителни мерки и решения ще бъдат своевременно обявявани при промяна на обстановката и препоръката на компетентните органи.

ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, ДМ

/РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ/

Заповед на ректора, касаеща обучението на студентите

 • 15/04/2020

 • в Актуално, Новини

Ректорът на МУ-София проф. д-р Виктор Златков издаде заповед (РК 36 -526/15.04.2020 г.), с която удължава до 13.05.2020г. срокът на неприсъственото, дистанционно (електронно, звуково или писмено) обучение, при спазване на всички противоепидемични мерки, съобразени с препоръките на Министъра на здравеопазването, Националния оперативен щаб и компетентните власти. Тази заповед изменя Заповед № РК36-379 от 06.03.2020г., изм. и доп. със Заповед № РК36-395 от 09.03.2020г., Заповед № РК36-437 от 16.03.2020г. и със Заповед № РК36-466 от 26.03.2020г.

В документа се казва още:

– Да се доведе до знание на всички студенти и преподаватели, че във връзка с пандемията от вирусната инфекция COVID 19 и решение на Народното събрание от 13.03.2020г., обн. ДВ бр.28/ 24.03.2020г./, заповед на Министъра на здравеопазването № РД- 01-124/ 13.03.2020г. и на Министъра на образованието и науката № 9104-34 от 16.03.2020г., и последващи заповеди на Ректора на МУ-София е прекратено присъственото обучение с препоръки то да се провежда дистанционно. В тази връзка, в посоченото по-горе писмо Министърът на образованието и науката е разрешил временно, за периода на извънредното положение дистанционното обучение да бъде приложено и в регулираните професии, вкл. в различните направления на медицинското образование.

– В случаите, когато се изисква присъствено обучение като стажове, клинични практики, изпити и др., е необходимо ръководителите на отделните учебни звена, след съгласуване с деканите и директорите на другите университетски структури да направят организация по провеждане на клиничното практическо обучение, веднага след приключване на извънредното положение в страната. То трябва да е в обем изпълняващ изискванията за всяко направление и специалност за съответната регулирана професия и във време, удобно за съответните катедри и клинични бази при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно препоръките на оторизираните здравни органи.

– Да се обърне внимание, че формата за дистанционно обучение (електронно, звуково и писмено), касаещо лекции, семинари, клинични казуси и др. се провежда според традицията, практиката и възможностите на всеки факултет, на платформи, съобразно спецификата на отделните катедри и други учебни структури.

– Продължавам забраната за командировки, стажове и служебни пътувания на академичния състав, администрацията и студентите като удължавам периода ѝ до 31.05.2020 г. Препоръчвам планирания на подобни бъдещи пътувания, включително и тези които са свързани с проекти за мобилност, стажове и научни ангажименти в страната и чужбина, да бъдат отложени и съобразени с препоръките на МВнР, Националния оперативен щаб и здравните власти.

– Всички други нареждания, въведени със заповеди на Ректора на МУ–София, остават в сила до приключване на извънредното положение или до изтичане на допълнително указаните срокове в заповедите или Решенията (протоколи 28/17.03.2020 и 29/10.04.2020) на разширените ректорско-декански съвети.

– При необходимост допълнителни мерки и решения ще бъдат своевременно обявявани при промяна на обстановката и препоръката на компетентните органи.

Заповед на ректора, относно организацията на учебния и работен процес в МУ-София

 • 16/03/2020

Заповед на ректора № РК – 36-437/16.03.2020г.

На основание чл. 32, ал.1, т.1 от ЗВО, заповеди на Министъра на здравеопазването No РД 9104-27/ 25.02.2020 г., No РД 01-122/ 11.03.2020 и No РД 01-124/ 13.03.2020 г., и в допълнение на предходна заповед на Ректора на МУ-София (No РК 36-395/ 09.03.2020 г.)

НАРЕЖДАМ

 1. Прекъсването на присъствените учебни занятия и практики на всички обучаващи се в Медицински университет – София да бъде удължено до 29.03.2020г. В случаите, когато не могат да бъдат отложени, обявени и насрочени: изпити, конкурси за заемане на академични длъжности (журита) и защити (непублични), същите се провеждат след съгласуване с ръководството на съответния факултет, филиал, колеж или департамент при осигуряване и изпълняване на всички необходими противоепидемични мерки, препоръчани от Министерството на здравеопазването, Националния оперативен щаб, СРЗИ и другите компетентни органи.

 2. За периода до възстановяване на присъствената учебна дейност, същата да се провежда чрез поетапно въвеждане на неприсъствено, дистанционно–електронно,звуково или писмено обучение, според възможностите на всяко академично звено и спецификата на отделните неклинични и клинични специалности, и предмети от учебната програма на обучаващите се.

 3. Ръководствата на съответния факултет, филиал, колеж или департамент да създадат необходимата организация по изпълнение и контрол, като изготвят форми за регистрация и отчет за проведената през периода дистанционна учебна дейност – от студенти, специализанти, докторанти и преподаватели.

 4. Събирането на необходимите документи за отпускане на стипендии по ПМС 90/2000на студенти за летния семестър да се организира в звената на МУ-София по електронен път от 03.2020 г. до 27.03.2020 г. вкл., като се предостави възможност за приемане на сканирани документи за доход и др.Спазването на срока е желателно за да има възможност за подготовка и своевременно изплащане на стипендиите.

 5. Да се преустанови приема на документи за предварителните кандидат – студентски изпити считано от 16.03.2020 г.

 6. Да се отменят обявените за 22.03.2020 и 04.04.2020 г. предварителни кандидатстудентски изпити, като допълнително след обсъждане на Ректорско-декански съвет да се вземе решение дали те ще бъдат отложени или окончателно отменени. И в двата случая,регистрацията и платените такси ще запазят правата на кандидат-студентите при тяхно желание за участие в отложена или редовна сесия като допълнителната информация по темата ще бъде публикувана на сайта на университета, своевременно.

 7. Продължавам забраната за командировки, стажове и служебни пътувания на академичния състав, администрацията и студентите за периода до 31.03.2020 г., като препоръчвам планирания на подобни бъдещи пътувания, включително и тези които са свързани с проекти за мобилност, стажове и научни ангажименти в страната и чужбина да бъдат отложени и съобразени с препоръките на МВнР, Националния оперативен щаб и здравните власти.

 8. Препоръчвам чуждестранните преподаватели, изследователи, учени и гости, които вече са в България, да не напускат страната. Договорената мобилност, стаж или посещение се прекратява, в случай че чуждестранен преподавател, учен или гост напусне България по време на престоя си в страната.

 9. Препоръчвам на всички членове на академичния състав, администрацията и студенти, които се завръщат от чужбина след 01.03.2020 г. да се подложат на доброволна 14 дневна карантина в домашни условия.

 10. Продължавам забраната за преустановяване на всички масови прояви, научни конгреси, конференции, спортни и други мероприятия за посочения в заповедта срок, като отлагането на планираните мероприятия да бъде в срок не по-рано от началото на м. май 2020. В тази връзка,подкрепям предложението на АСМБ да отложат за края на м. септември провеждането на XIX Международен конгрес по медицински науки за студенти и млади специалисти на студентите медици.

 11. За срока на заповедта, в съответствие заповедта на Министъра на здравеопазването да бъде прекратена работата на студентските столове в София и Враца, както и посещенията на студенти и членовете на академичния състав в Централната медицинска библиотека и другите медицински библиотеки към съответните звена на МУ-София.

 12. За същия срок да бъде забранен достъпа на външни посетители до учебните сгради и студентските общежития на МУ-София. Препоръчвам комуникацията между служителите и студентите с външните лица да се осъществява по телефона и/или електронни средства. В случай на неотложна необходимост външни лица да бъдат допускани до сградите на Университета, след като служителят от охраната получи потвърждение по телефон от съответния служител/преподавател, и след изпълнение на всички необходими противоепидемични мерки.

 13. Забранявам допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради, администрацията и общежитията, както и такива, идващи от страни с висок епидемиологичен риск, като Китай, Южна Корея, Италия, Иран, Испания, Франция, Германия и др. съгласно препоръките на МВнР и Националния оперативен щаб.

 14. Достъпът до администрацията на ректората, деканатите и другите учебни и спомагателни структури да бъде ограничителен при спазване на всички противоепидемични мерки и стандарти, съгласно препоръките на МЗ, Националния оперативен щаб, СРЗИ и другите компетентни органи.

 15. Да бъде ограничена присъствената работа на администрацията на Медицински университет – София. В тази връзка, ръководителите на съответния факултет, филиал, колеж или департамент да осигурят необходимия минимум от служители за поддържане на дейността на звеното, както и работата на компютърните и информационни системи и други дейности, чиито срокове не могат да бъдат променяни. Служителите, които не са включени в графика и/или спадат към лица от рискова здравна или социална група, могат да изпълняват задълженията си дистанционно, съгласно организацията на работата предложена от ръководителя, както и да ползват платен годишен, или неплатен отпуск.

 16. Предлагам, Ректорско-деканския съвет да разреши времето, в което всички доброволци (студенти, специализанти и докторанти) на Медицински университет – София, участващи в кампанията по ограничаване и обгрижване на пациенти съмнителни или носители на Ковид-2019, да се зачита като учебна заетост.

 17. Определям постоянен срок, относно осигуряването на лични предпазни средства, материали за дезинфекция и хигиенни материали. Организацията по извършването на дезинфекцията и поставяне на тези материали на подходящите места да се извършва от определените лица за всяка академична или друга структура на университета.

 18. Задължавам академичния състав, администрацията и студентите да се запознаят със заповедите и препоръките на СЗО, Министерството на здравеопазването, Националния оперативен щаб, РЗИ и всички други компетентни органи и организации, и да спазват всички противоепидемични мерки и стандарти, както и да ползват лични предпазни средства.

 19. При необходимост,допълнителни мерки и решения ще бъдат своевременно обявявани при промяна на обстановката и препоръката на компетентните власти.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ !

Ректорът на Медицински университет- София днес издаде заповед, свързана със създадената епидемиологична обстановка в страната и в съответствие с Решения от конферентно заседание на разширен ректорско - декански съвет.

Заповедта гласи:

 1. Всички студенти, които отсъстват по болест и клинични симптоми, свързани с грипен вирус, доказват отсъствията си със съответните документи от болнично заведение или от личен лекар.

 2. Студентите, които са пътували и идват от рискови райони, и са насочени от държавни или други институции за 14-дневна карантина, след получаване на направление от здравните власти или от общопрактикуващ лекар са задължени да се обадят на съответните Учебни отдели, на Ръководителите на катедри или на отговорника за провеждане на противоепидемиологичните мерки във Факултета, Колежа, Филиала и Департамента, като за периода на отсъствието им се изработи индивидуална програма за провеждане на учебните занятия, което ще послужи за заверката на семестъра.

МВнР с препоръки към студенти и служители заради коронавируса

Във връзка с разпространението на коронавируса „КОВИТ-19“ в Италия, във Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ - Враца, МУ-София е получено писмо от МОН, цитиращо препоръки на МнВР към българските граждани. Министерството съветва

да се пътува в страната само в краен случай.

До най-високо ниво 5 е повишен и индексът на риска за пътуване до Китай, поради което е издадено предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната.

С цел гарантиране на безопасността и опазване на живота и здравето на служителите и студентите се препоръчва на тези, на които им предстоят пътувания, в това число

по програми за мобилност

в посочените и други засегнати от заразата държави, да ги отменят или отложат.

ТРЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„МЕДИКО – СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“

28 НОЕМВРИ 2019Г.

ЧЕТВЪРТА НАУЧНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ

"ЕФЕКТИВНОСТ И КАЧЕСТВО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“

21.11.2019год.

Творческа юбилейна среща с акад. проф. Веселин Борисов , дмн

Беседа : Академичният преподавател като будител на мисълта

19.09.2019 г. Творческа среща с професор Веселин Борисов се проведе във Филиал Враца на Му София. На нея бяха представени седем авторски книги и бе направено дарение на библиотеката. Сред тях - специализирана литература за общественото здраве и книги с поезия, есета и сатирични миниатюри
12.09.2019

Откриване на новата академична година


С тържествена церемония днес беше открита новата академична година във филиала .Студентите, преподавателите и гостите бяха приветствани и от доц. Павлинка Добрилова – директор на филиала „Проф. д-р Иван Митев“, кметът на Община Враца Калин Каменов, директорът на МБАЛ „Христо Ботев“ – д-р Петър Керемедчиев и д-р Антонио Георгиев – управител на Нов медицински център-Враца.Програмата продължи с водосвет за здраве и благополучие, отслужен от отец Аспарух.На тържествената церемония присъстваха още: заместник областният управител на област Враца – Робертино Маринов, директорът на Териториално поделение на НОИ – Иван Грозданов, представители на лечебни заведения от Враца и Монтана, преподаватели, студенти и граждани.

Национален фолклорен събор Леденика – „Северняшка сватба“


За втора поредна година специалност „Трудотерапия“ пое детската арт-работилница на 22 – 23 юни на Национален фолклорен събор Леденика – „Северняшка сватба“ . Студентите и техните преподаватели присъстваха там по покана на община Враца. Над 300 деца посетиха атрактивните шатри и си тръгнаха щастливи с кукерски маски, шарени чорапи, косичници и др. изящни арт-творби посветени на българският бит и култура. Кметът Г-н Калин Каменов връчи грамота на доц. Ивета Михайлова –за участие и творчески принос на специалност „Трудотерапия“ в опазването, съхранението и популяризирането на българският фолклор.


Проф. Пенка Маринова бе отличена с наградата „Почетен гражданин“ на гр. Враца

2019-06-01

На тържествена сесия, която се проведе в градската концертна зала бяха раздадени наградите на Враца . В началото на програмата бе представен интерактивен отчет за ключовите решения на местния парламент в мандата 2015-2019 година.Празничната сесия, по повод Деня на Враца, продължи с връчване на най-високите обществени отличия – „Почетен гражданин“ и „Наградата на Враца за 2019 година“.Със званието проф. Пенка Маринова бяха отличени – дългогодишният директор на Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца на МУ – София – проф. Пенка Маринова, заради приноса й за утвърждаване на Враца като академичен и образователен център. Посмъртно призът бе връчен и на Огнян Бенински – за изграждането на съвременната градска среда във Враца.Отличието „Наградата на Враца за 2019 година“ получиха – директорът на Дом на науката и техниката – Евелина Васкова, дългогодишният треньор на Ботев Враца – Сашо Ангелов и музикалният педагог – Олга Младенова.На заседанието на Общински съвет присъстваха още: Негово Високопреосвещенство Врачански митрополит Григорий, министърът на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, областният управител Малина Николова, народният представител Красимир Богданов, заместник-кметът на Община Враца – Мария Попова, делегати от побратимените градове, почетни консули, председателят на Ученическия общински съвет, общественици и граждани.


ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ НА РЕКТОРА НА МУ СОФИЯ ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ

"КАРТИНИ ОТ ЕДНА ИЗЛОЖБА"

13.05.2019

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

На 9-ти май 2019 г. от 11 часа, Филиал “Проф. д-р Ив. Митев“ - Враца към МУ - София - ще отвори врати за кандидат-студенти, техните родители и гражданите. Всички, които се интересуват от обучението и искат предварително да се ориентират за възможностите за висше образование и професионална реализация могат да посетят „Дни на отворени врати".

15.04.2019 г.

Уважаеми студенти,

Уведомяваме Ви, че тази година наградата на Кмета на Община Враца, която се присъжда всяка година на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост има и категория „Студент на годината“.

Критерии за номиниране на „Студент на годината“ са:

- Постигнати резултати в областта, в която се обучават, свързани с образователния процес на студента.

- Постижения в науката, културата, спорта и др. дейности на национално и международно ниво.

- Участие в презентации, проекти, общински инициативи.

- Доброволческа дейност.

- Награди

Документи за участие се представят при сътрудник на Филиал “Проф. д-р Ив. Митев“ - Враца в срок до 25 април 2019 г.

05.04.2019 г.

Уважаеми колеги,

По Програмата за студентски стажове в държавната администрация до момента са проведени над 2800 стажа.

В момента на Портала - http://staj.government.bg/ са обявени 820 позиции за летен стаж за студенти от 45 професионални направления в 89 структури на държавната администрация.

Кандидатстването за летните стажове се осъществява онлайн чрез портала в срок до 29-ти април 2019 г.

Приложено Ви изпращаме по-подробна информация за условията и обявените позиции във файл (в два формата – jpg и pdf).

Ако тази информация представлява интерес за Вашите студенти, моля да им я препратите.

Поздрави,

Екип на Програмата за студентски стажове в държавната администрация

Имейл: staj@government.bg

Портал: http://staj.government.bg/

26.02.2019 Специалност " Трудотерапия" към Филиал "Проф. д-р Ив. Митев" Враца, МУ-София по покана на РУО гр. Враца,

Филиал Враца бе представена в Областен форум за кариерно развитие на децата със СОП "И аз мога също". Директори на училища, ресурсни учители, специални педагози и представители на различни институции и центрове - оцениха мястото й в подкрепата на младежи със специални образователни проблеми и тяхната реализация.

На 17.12.2018г. в НДК се проведе конкурсът „Студент на годината” организиран от МУ-София. За първи път на този конкурс участваха студенти от нашия филиал. Наградата за филиал „Проф. д-р Ив. Митев”, гр. Враца заслужено бе връчена на ЕЛКА АТАНАСОВА от проф. Александрова. Студентката е специалност „медицинска сестра”, 3 курс. Честито, Елка! Гордеем се с теб!

29.11.2018

Втора научна конференция с международно участие

„Здравето – предизвикателство пред професионалистите по здравни грижи“,

29-30 ноември 2018 г. - гр. Враца


Програма на конференцията

19/11/2018 Студ. Новини, Студентски живот

ТРЕТА НАУЧНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ "ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ"

23.11.2018

Днес във филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца се проведе трета научна студентска сесия "ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ"

ПРОГРАМА9.00 – 9.15 Регистрация на участниците9.20 – 9.30 Официално откриване9.30 – 10.30 Първа научна сесия
Модератори ас. Ц. Джиганска, ас. М. БорисоваСЪЩНОСТ НА ПСИХОПРОФИЛАКТИКАТА И ПСИХОПРЕВЕНЦИЯТА И РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА Ваня Георгиева Арсенова –специалност „медицинска сестра”СЕНЗОРНА ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪРДиана Людмилова Роджева- Георгиева - Специалност „Трудотерапия“ТОАЛЕТ И ГРИЖИ ПРОТИВ ДЕКУБИТУСИва Кирилова Василева– специалност „медицинска сестра”СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛЕСТТА ПАРКИНСОН Поля Гошова Главашка - специалност „медицинска сестра” НАДНОРМЕНО ТЕГЛО ПРИ ДЕЦАТАРалица Йорданова Цекова -специалност „медицинска сестра”ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА РОМИТЕ Райничка Георгиева Атанасова–специалност „медицинска сестра”
10.30-11.00 кафе пауза11.00-12.30 Втора научна сесия
Модератори:ас. Л. Маринов, г-жа Т. ХристоваКОМУНИКАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЛИЦА СЪС СЛУХОВИ УВРЕЖДАНИЯЮлия Ц. Петкова, Цветозара Цакова- специалност "Трудотерапия"КАК ВЛИЯЕ СТРЕСА НА ЧОВЕКАКрасимир Миладинов Славчев специалност „Лекарски асистент”РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКАИсабела Николаева Булгурджи - специалност „акушерка”АКЦЕНТИ В ХРАНЕНЕТО НА КЪРМАЧЕ Теодора Цветанова Кирилова - специалност „акушерка”НАБЛЮДЕНИЕ И ГРИЖИ ПРИ РОДИЛКИ С БЛИЗНАЦИ,МЪРТЪВ ПЛОД,RH-ИЗОИМУНИЗАЦИЯМаринела Веселинова Гачева специалност „акушерка”МНОГОПЛОДНАТА БРЕМЕННОСТВеселина Иванова Василева -специалност „акушерка

Дипломиране на випуск 2018

06.11.2018

Днес на тържествена церемония в аулата на филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца на Медицински университет София, бяха връчени дипломите на 128 студенти от випуск 2018. ОКС „бакалавър“ завършват 56 медицински сестри, 18 акушерки и 25 трудотерапевти и ОКС „магистър“ 32 специалисти с профили: „Здравословно и диетично хранене“ и „Медицинска козметика“.

Дипломите на абсолвентите бяха връчени от ректора на Медицински университет-София проф. д-р Виктор Златков и директора на филиала доц. Павлинка Добрилова.

На церемонията присъстваха още заместник ректорът по учебната дейност проф. д-р Тихомира Златанова, представители на академичното ръководство на висшето учебно заведение, председателят на Общинския съвет Румен Антов, заместник-кметът Петя Долапчиева , преподаватели и родители.

График - магистърска програма „Здравословно и диетично хранене”

13.09.2017

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА В ОБНОВЕНАТА СГРАДА НА ФИЛИАЛ ВРАЦА

В нов, модерен учебен комплекс стартира академичната година за студентите на филиала на МУ-София „Проф. д-р Иван Митев“ във Враца. От тази есен учебният процес ще се провежда в бившата сграда на химическия техникум, в която са вложени над 6 млн. лева, за да се превърне в модерно здание, обучаващо при съвременни условия бъдещи здравни специалисти. Официалното откриване на базата уважиха проф. д-р Виктор Златков-ректор на МУ-София, кметът на Враца Калин Каменов, Врачанският митрополит Григорий, областният управител Малина Николова, председателят на общинския съвет Румен Антов, както и редица преподаватели на медицинския университет и филиалите му от страната. Церемонията уважи и директорът на болницата Евгени Любенов.

Всички присъстващи бяха приветствани от директора на филиала доц. Павлинка Добрилова. Тя пожела на студентите упоритост и много успехи в модерните аудитории на сградата.

Студентите и преподавателите бяха приветствани и от ректора на Медицинския университет - проф. д-р Виктор Златков, той заяви, че предстои реконструкция и обзавеждане на сграда, която ще бъде използвана за общежитие на студентите. За нея са осигурени средства в размер на близо 1 млн. и 800 хил. лв.

За здраве и благополучие на студентите водосвет отслужи Врачанският митрополит Григорий.

През тази учебна година във филиала на медицинския ще се обучават над 400 студенти.

Учебното заведение е достъпно за хора с увреждания, има обособен паркинг, спортна база и голям двор за отдих на студентите.


Уведомяваме студентите на Филиал “Проф. д-р Иван Митев“ - Враца, че откриването на Новата академична учебна 2018/2019 година ще бъде на 13.09.2018 година от 10.30 часа на адрес: гр. Враца, бул. „Втори юни“ №179.