Медицински университет - София

Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца

Студентско обучение

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, ОКС „Бакалавър”, 4-годишен период на обучение, редовна форма.

Обучението по специалността се провежда по учебен план и програми, отговарящи на националните и европейски стандарти и в съответствие с Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "медицинска сестра", "акушерка" и "лекарски асистент" за ОКС "бакалавър" (ДВ, бр. 32 от 2016 г.)

Курсът на обучение включва медико-биологични, хуманитарни, клинични дисциплини, общи и специални сестрински грижи. Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа. Практическата подготовка се провежда в акредитирани лечебни заведения чрез клинична практика и преддипломен стаж.

Нивото на професионалната квалификация отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика. Сестринството е насочено към подпомагането на човека, семейството или общността в достигането или поддържането на оптимално здраве и живот. Фокус на сестринството е холистичната грижа за човека, включваща здравна промоция, поддържане, лечение и възстановяване, подкрепа и терминални грижи за отделни личности от различни възрастови групи.

Завършилите специалността имат широки възможности за професионална реализация в специализирани или многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ – болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за продължително лечение и рехабилитация, центрове за спешна медицинска помощ, центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания, комплексни онкологични центрове, както и в лечебни заведения за извънболнична помощ – медицински, медико-дентални и диагностично-консултативни центрове, домове за медико-социални грижи и хосписи, училищно здравеопазване, служби по трудова дисциплина и др.

АКУШЕРКА, ОКС „Бакалавър”, 4-годишен период на обучение, редовна форма.

Обучението по специалността се провежда по учебен план и програми, отговарящи на националните и европейски стандарти и в съответствие с Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "медицинска сестра", "акушерка" и "лекарски асистент" за ОКС "бакалавър" (ДВ, бр. 32 от 2016 г.)

Курсът на обучение включва медико-биологични, хуманитарни, клинични дисциплини, общи и специални сестрински и акушерски грижи. Практическата подготовка се провежда в акредитирани лечебни заведения под формата на клинична практика и преддипломен стаж.

Обект на акушерския труд преди всичко е жената – гинекологично болна, бременна или родилка, както и новороденото и семейството му. Бъдещата акушерка се подготвя да прилага сестринските и акушерските грижи, да владее до съвършенство техническите манипулации, както и уменията за комуникация с пациента и неговото семейство. В хода на обучението си студентите придобиват не само висока професионална квалификация и обща култура, но и необходимите морално-етични качества за практикуване на професията.

Придобития обем от теоретична и практическа подготовка на акушерка ѝ дава право да работи в акушеро-гинекологичните заведения и звена на лечебно-профилактичната мрежа – женска консултация, родилно отделение с родилна зала, отделение по неонатология, рискова бременност, гинекология, всички кабинети в акушеро-гинекологичните отделения в доболничната помощ, кабинет по стерилитет, социално-правен, колпоскопски, детско-юношески, кабинет за профилактични прегледи, кабинет за медико-генетични консултации, кабинет за семейно планиране, профилактични отделения за масов скрининг, онкологични болници, отделения и кабинети, специализирани санитарно-курортни заведения, АГ отделения и кабинети при други специализирани лечебни заведения, научно изследователски медицински институти, отделения по анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ, ОКС „Бакалавър”, 4-годишен период на обучение, редовна форма.

Обучението по специалността се провежда по учебен план и програми, отговарящи на националните и европейски стандарти и в съответствие с Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "медицинска сестра", "акушерка" и "лекарски асистент" за ОКС "бакалавър" (ДВ, бр. 32 от 2016 г.)

Курсът на обучение включва клинични, медико-биологични и хуманитарни дисциплини. Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа. Практическата подготовка се провежда в акредитирани лечебни заведения чрез клинична практика и преддипломен стаж.

Подготвените специалисти могат да извършат самостоятелно или в екип под ръководството на лекар квалифицирана и компетентна медицинска помощ при всякакви условия. За изпълнение на многостранните и отговорни задачи лекарския асистент притежава солидни знания относно диагностиката, лечението, рехабилитацията, профилактиката и промоцията на различните заболявания. Извършва превантивна дейност свързана със социално значимите заболявания.

Професията лекарски асистент изисква динамичност, самостоятелност, възможност за вземане на решения. Лекарският асистент може да се реализира: в звената на ЦСМП и НМП като помощник на лекаря в състав на спешния екип или като самостоятелен екип; като помощник на общопрактикуващия лекар; като помощник на лекаря в специализираните екипи; като помощник на лекаря анестезиолог в анестезиологичния екип; в заведенията за хематология и трансфузология; в заведенията за социални грижи, в социални домове; в медико-физкултурните диспансери, спортни зали; в училищен здравен пункт; медицинско осигуряване на летни лагери, зелени училища, екскурзионни и туристически летувания; като медицински специалист в здравните служби на промишлените предприятия.

ТРУДОТЕРАПИЯ, ОКС „Бакалавър”, 4-годишен период на обучение, редовна форма.

Подготовката на трудотерапевта е с насоченост за рехабилитация и ресоциализация на хора с хронични заболявания, психични и физически увреждания, деца със специални образователни потребности, лица преживели травми, инциденти и кризисни ситуации. Професионалната реализация на трудотерапевтите е в домовете за стари хора, домове за деца и лица с физически и умствени увреждания, рехабилитационни болници и балнеокурортни центрове, здравни центрове и центрове за психично здраве, дневни центрове и защитени жилища, за лица с увреждания, частни кабинети и като семейни консултанти в работата с лица с проблеми. Обучението се провежда в редовна форма с продължителност 4 години 8 семестъра и 240 кредита