Управление на качеството

Управление на качеството 

Управлението на качеството представлява процес, включващ управленските функции планиране и взимане на решения, организиране,ръководене, координиране, мотивиране и контрол насочени към дейностите и ресурсите в организацията с цел постигане на пълно съответствие между крайните резултати от нейната дейност и стандартизираните изисквания за целта.

Процесът на управление на качеството трябва да се разглежда като система, изградена от множество взаимосвързани правила и норми, които в своята цялост осигуряват постигането на резултати, притежаващи благоприятни характеристики за потребителите.

Съгласно ISO под качество се разбира степента на съответствие на крайните резултати от дейността на организациите с тези,определени като оптимални за задоволяването на необходимостите на потребителите, опазващи тяхното здраве и гарантиращи хармонията с околната среда. 

Състав на комисията по качество - заповед

Правилник на комисията по качество

Политика по качеството на образованието

НАРЪЧНИК по качество на образованието (достъп чрез вътрешна мрежа)

Работни програми (достъп чрез вътрешна мрежа)

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТИ

Обобщени резултати от анкета  МС

Обобщени резултати от анкета АК

Обобщени резултати от анкета ЛА

Обобщени резултати от анкета ТТ

Анкета работодатели

КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ – МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 22-23г.

КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ – АКУШЕРКИ 22-23г.

КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ – ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ 22-23г. 

КАЧЕСТВО НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ 

ПРОУЧВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ДИСТАНЦИОННОТО (ЕЛЕКТРОННОТО) ОБУЧЕНИЕ 2 СЕМ. НА УЧ. 2019/2020Г.

ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ 20-21

ПРОУЧВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ДИСТАНЦИОННОТО (ЕЛЕКТРОННОТО) ОБУЧЕНИЕ 20-21

Проучване удовлетвореността на студентите от практическото обучение - 21 22

Проучване удовлетвореността на студентите от организацията и качеството на дистанционното (електронното) обучение през 1 семестър на учебната 2021/2022г.

ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ /ПРАКТИКИ, СТАЖОВЕ/ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ - 2 сем. 2021/2022 

ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ - 2 сем. 2021/2022 

Анкета студенти качество на обучението 1сем. 22-23

Анкета за проучване мнението на кандидат 2022-2023

Резултати от анкета за практическото обучение 1сем. 23-24

Резултати от анкета удовлетвореност от организация и качество на обуение 1сем. 23-24

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО КАЧЕСТВОТО

Протокол 09.2017

Протокол 03.2018

Протокол 06.2018

Протокол 09.2018

Протокол 02.2019

Протокол 05.2019

Протокол 09.2019

Протокол 01.2020

Протокол 10.2020

Протокол 09.2021

Протокол 10.2022

Протокол 03.2023

Протокол 06.2023

Протокол 09.2023

ДОКЛАДИ НА КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО 

Доклад 2017-2018

Доклад 2018-2019 1 сем

Доклад 2018-2019 2сем

Доклад на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучението 1 сем. 2019/2020  

Доклад 2020-2021

Доклад 2021/2022г. 1 сем. 

Доклад на комисията (СОПКО) за втори  семестър на учебната 2021/2022г. 

Доклад на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучението относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Филиал - Враца за първи семестър на учебната 2022/2023г.

Доклад на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучението относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Филиал - Враца за втори семестър на учебната 2022/2023г.