Медицински университет - София

Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца 

НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца към Медицински университет - София Ви кани да участвате във:

 

СЕДМА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ  „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“

23. ноември. 2023 г.   

Научната конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“ има за цел да събере водещи преподаватели и специалисти в областта на здравните грижи от България и чужбина, които да представят научните си разработки, да споделят собствения си опит, да създадат нови професионални контакти и условия за бъдеща колаборация.

Конференцията ще се състои в сградата на филиал "Проф. д-р Иван Митев"-гр. Враца.

Тематични направления:

Таксата за правоучастие в конференцията е:

· такса за участие за всеки доклад е 70 лв .

· до два доклада на участник .

Таксата осигурява: участие в конференцията и презентация, кафе паузи,  материали, публикуване на представените доклади в пълен текст в Сборник материали от конференция с международно участие изд. Централна медицинска библиотека, МУ-София

Регистрационната такса се заплаща по банков път:

банкова сметка: IBAN: BG83BPBI79443151754601

Юробанк България АД – клон  Враца

основание: участие във 6-та научна конференция, име на участника, висше училище.

Фактурите се издават в деня на регистрацията.

Разходите по пребиваването на участниците (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

ВАЖНИ ДАТИ

§ Краен срок за получаване на заявки за участие и резюме на докладите – 15 октомври 2023 г. на адрес: 

е-mail: konf.vr@abv.bg

§ Моля в същия срок да заплатите по банков път регистрационната такса и да ни уведомите за превода на горепосочения е-mail адрес. Ако желаете издаване на фактура, изпратете ни точни данни.

§ Краен срок за получаване на доклади– 30 .10.2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Изисквания към участниците

§ Еднодневната конференция ограничава възможността авторите да участват с повече от два доклада самостоятелно или в съавторство.

§ Докладите не трябва да надхвърлят 10 стандартни страници, включително таблици, графики и други илюстрации.

При оформяне на докладите авторите трябва да спазват следните изисквания:

1. Заглавие – на български език, Bold

2. Имена на авторите на български,

3. Заглавие на английски език,

4. Имена на авторите на английски език ,

5. Резюме на английски за докладите на български език ,

6. Ключови думи,

7. Основен текст,

8. Литература,

9. Информация за контакти с автора или авторите.

Изисквания за форматиране на докладите

- Докладите трябва да бъдат написани на компютърна програма Word for Windows в DOC формат. Материалите се изпращат по електронен път до организаторите.

Ръкописът да е с общ обем до 10 страници, формат А4, портрет, шрифт - Times New Roman, полета: горе – 30 mm, долу, дясно, ляво -20 mm, разстояние между редовете – Single, отстъп (нов ред на абзац) – 1 cm;

Ръкописът трябва да включва:

Заглавие - да бъде изписано с главни букви, без съкращения, 12 pt, Bold, центрирано;

 Резюме - до 250 думи, 11 pt., под текста се включват до 5 ключови думи, 11 pt;

Препоръчваме резюмето на доклада и ключовите думи да бъдат на английски език.

Основен текст - 12 pt

Литература - 12 pt, цитираната литература да се подрежда в азбучен ред (кирилица, латиница) и да се описва съгласно стандарта.


Изисквания при представяне на докладите

· Условия за представяне на доклада:

Представяне на доклада до 10 минути

Дискусия по доклада – 5 минути

· Ползване на мултимедиен проектор

Материалите, които ще бъдат демонстрирани с мултимедиен проектор, трябва да бъдат изготвени в Microsoft PowerPoint формат и записани на CD или флаш-памет.