Медицински университет - София

Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца 

НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца към Медицински университет - София Ви кани да участвате във:

 

ШЕСТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ  „ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

24. ноември. 2022 г.   

Научната конференция с международно участие ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИима за цел да събере водещи преподаватели и специалисти в областта на здравните грижи от България и чужбина, които да представят научните си разработки, да споделят собствения си опит, да създадат нови професионални контакти и условия за бъдеща колаборация.

Конференцията ще се състои в сградата на филиал "Проф. д-р Иван Митев"-гр. Враца.

Тематични направления:

Таксата за правоучастие в конференцията е:

· такса за участие за всеки доклад е 70 лв .

· до два доклада на участник .

Таксата осигурява: участие в конференцията и презентация, кафе паузи,  материали, публикуване на представените доклади в пълен текст в Сборник материали от конференция с международно участие изд. Централна медицинска библиотека, МУ-София

Регистрационната такса се заплаща по банков път:

банкова сметка: IBAN: BG83BPBI79443151754601

Юробанк България АД – клон  Враца

основание: участие във 6-та научна конференция, име на участника, висше училище.

Фактурите се издават в деня на регистрацията.

Разходите по пребиваването на участниците (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

ВАЖНИ ДАТИ

§ Краен срок за получаване на заявки за участие и резюме на докладите – 15 септември 2022г. на адрес: 

е-mail: konf.vr@abv.bg

§ Моля в същия срок да заплатите по банков път регистрационната такса и да ни уведомите за превода на горепосочения е-mail адрес. Ако желаете издаване на фактура, изпратете ни точни данни.

§ Краен срок за получаване на доклади– 20 .10.2022 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Изисквания към участниците

§ Еднодневната конференция ограничава възможността авторите да участват с повече от два доклада самостоятелно или в съавторство.

§ Докладите не трябва да надхвърлят 10 стандартни страници, включително таблици, графики и други илюстрации.

При оформяне на докладите авторите трябва да спазват следните изисквания:

1. Заглавие – на български език, Bold

2. Имена на авторите на български – без титли и институции,

3. Заглавие на английски език,

4. Имена на авторите на английски език - без титли и институции

5. Резюме на английски за докладите на български език - между 250 и 300 думи,

6. Ключови думи,

7. Основен текст,

8. Литература,

9. Информация за контакти с автора или авторите.

Изисквания за форматиране на докладите

- Докладите трябва да бъдат написани на компютърна програма Word for Windows в DOC формат. Материалите се изпращат по електронен път до организаторите.

Менютата се настройват по следния начин:

- Pagesetup – margins: Top-2 cm; Bottom – 3 cm; Left – 3 cm; Right – 2 cm; Paper Size – A4;Font – Times New Roman; FontStyle – Regular; Size – 11 (шрифтът на текст вътре в таблици, графики или фигури може да е с по-малък размер);Paragraph – LineSpacingAll; Single; Alignment: всички останали опции сочат 0;

- Страниците на доклада не се номерират;

- Заглавието на доклада се изписва след отстъп от 6 празни реда, на български език с главни букви, центрирано, Bold;

- След един празен ред под заглавието с малки букви се изписват имената на автора или авторите – собствено и фамилно, без съкращения;

- След един празен ред следва заглавие на доклада на английски език с главни букви, центрирано, Bold;

- След един празен ред се изписва името на автора /авторите, изцяло собствено и фамилно на английски език, малки букви;

- След един празен ред с отстъп 0,5 cm се изписва ABSTRACT при доклади на български и руски език, главни букви, Italic, Bold, Size – 10, и резюмето на английски език Size – 10, Italic;

- След резюмето на нов ред с отстъп 0,5 cm се изписват ключовите думи на английски език – Key words – Bold. Самите ключови думи не се изписват Bold, Size – 10, Italic;

- След един празен ред се излага основния текст на доклада.

Изисквания при представяне на докладите

· Условия за представяне на доклада:

Представяне на доклада до 10 минути

Дискусия по доклада – 5 минути

· Ползване на мултимедиен проектор

Материалите, които ще бъдат демонстрирани с мултимедиен проектор, трябва да бъдат изготвени в Microsoft PowerPoint формат и записани на CD или флаш-памет.