Медицински университет - София

Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца

Четвърта научна студентска сесия

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца към Медицински университет - София Ви кани да участвате във:

ЧЕТВЪРТА НАУЧНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ "ЕФЕКТИВНОСТ И КАЧЕСТВО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“ -

гр.Враца

21.11.2019год.

Конференцията ще се състои в сградата на филиал "Проф. д-р Иван Митев"-гр. Враца.

Основни тематични направления:

  • Социална медицина и здравни грижи
  • Вария

Таксата за правоучастие в конференцията е 15 лв.

Регистрационната такса се заплаща по банков път:

банкова сметка: IBAN: BG83BPBI79443151754601

Юробанк и еф джи – Враца

основание: участие във Трета научна студентска сесия , име на участника, висше училище.

Фактурите се издават в деня на регистрацията.

Разходите по пребиваването на участниците (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

ВАЖНИ ДАТИ

  • Краен срок за получаване на заявки за участие и резюме на докладите – 30 септември 2019г. на адрес: е-mail: medfil.ss@abv.bg
  • Моля в същия срок да заплатите по банков път регистрационната такса и да ни уведомите за превода на горепосочения е-mail адрес. Ако желаете издаване на фактура, изпратете ни точни данни.
  • Краен срок за получаване на доклади– 30 октомври 2019 г.